KONKURS - ARTYSTYCZNA KWARANTANNA

KONKURS - ARTYSTYCZNA KWARANTANNA

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA NASZYM FACEBOOK'U!

Poniżej zamieszczamy szczegółowy regulamin

Regulamin konkursu ARTYSTYCZNA KWARANTANNA organizowanego przez
CENTRUM MUZYCZNE QUENA W LUBLINIE

Postanowienia ogólne  

1. Organizatorem konkursu jest CENTRUM MUZYCZNE QUENA, ul.Kiepury 5B,
20-838 Lublin, NIP: 712 262 09 60.

2. Fundatorem nagrody jest Organizator. 
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. 

4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/SklepMuzycznyQuena/ (zwanej dalej “Fanpage”).

Warunki uczestnictwa  

5. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć ukończone 18 lat oraz osoby niepełnoletnie pod warunkiem przesłania zgody rodzica lub opiekuna prawnego na adres biuro@quena.pl.

6. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook oraz zaznaczenie „lubię to” na Fanpage. 

7. Konkurs trwa od 17.04.2020 do 04.05.2020 do godziny: 23:59.

8. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 06.05.2020 za pośrednictwem FanPage. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.  

Zadanie konkursowe 

10. Zadanie konkursowe polega na wstawieniu w komentarzu pod postem konkursowym zdjęcia przedstawiającego kreatywne, artystyczne spędzanie czasu podczas kwarantanny.  

11. W konkursie zostanie wybranych 3 zwycięzców.  

12. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą zdjęcia, które ich zdaniem są najbardziej kreatywne, pomysłowe i najlepiej odzwierciedlające tytuł konkursu, w ten sposób zostaną wyłonieni zwycięzcy konkursu.  

13. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku. 

Nagrody  

14. Nagrodami w konkursie są:
I miejsce - UKULELE marki Baton Rouge V1-S n-smile-bws
II miejsce - bon rabatowy -25% do sklepu internetowego QUENA
III miejsce - bon rabatowy -15% do sklepu internetowego QUENA

15. Nagroda za I miejsce zostanie wysłana kurierem na koszt Organizatora, za II i III miejsce kody rabatowe zostaną przesłane na adres mailowy zwycięzców. 

16. Odebranie nagrody należy potwierdzić w wiadomości zwrotnej nie później niż do 20 maja 2020. Po tym terminie nagroda traci ważność.  

17. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage. 

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada. 

19.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę. 

20. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu. 

Reklamacje  

21. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród. 

22. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

23. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”

24. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni. 

Postanowienia końcowe 

25. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

26. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 

27. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage. 

Opublikowane 2020-04-17 Home, Wydarzenia 0

Zostaw komentarzLeave a Reply

Musisz być zalogowany aby zostawić komentarz.
Porównaj 0
Wstecz
Dalej